הקהילההתאגדהבמדינה הפדרלית של ברנדנבורג, גרמניה\03\2014. חבריה (האוכלוסיה הבוגרת)
מתגוררים בברלין, ברנדנבורג ובכול רחבי גרמניה, הקושרים את עצמם עם התרבות וההיסטוריה היהודית.
המטרותשלנוהן:
חופשדת
המאבקנגדאנטישמיות
שמירתההיסטוריהשלהעםהיהודיוהמסורתשלו
שלובםהמוצלחשלהמגיעיםלגרמניהכחלקמהקהילהשלהגירההיהודיתבחברההגרמנית
ועודמטרות רבות…
יו”רהקהילההואמרד. דוידוב